1/12/08

1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita Contra la SIDA

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir
  • La principal via de transmissió del VIH entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH és la via sexual
  • En sis anys, el retard en el diagnòstic s’ha reduit del 44% al 31,7%
  • De tots els casos declarats, el 80,5 % són homes i el 19,5 % dones
  • La Sida a Catalunya afecta sobretot a població en edat compresa entre 25 i 39 anys
 

 

Font: www.gencat.cat (Departament de Salut)

Des de la posada en marxa del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció pel VIH l’any 2001 fins a 30 de juny de 2008, s’han notificat 4.836 nous diagnòstics d’infecció pel VIH (el 77,4% homes i el 22,6% dones). La població d’edat més afectada, a l’igual que en els casos de sida, ha estat la compresa entre els 25 i 39 anys.

La principal via de transmissió del VIH entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH és la via sexual amb un 79% (43,6% en relacions heterosexuals i 35,4% homosexuals).

En els darrers anys s’ha observat un descens significatiu en el percentatge del retard en el diagnòstic de la infecció per VIH, passant del 44% el 2001 al 31,7% el 2007. De tota manera, al voltant del 30% dels nous diagnòstics d’infecció s’han diagnosticat tardanament perquè la infecció pel VIH pot passar desapercebuda dins de l’organisme durant força anys. Això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç, que te repercussió sobre el pronòstic de la infecció i adoptar mesures per evitar la transmissió del virus. La proporció de casos amb retard en el diagnòstic entre les infeccions per VIH és major entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre els majors de 49 anys.

Ha augmentat el percentatge de declaracions en població immigrant en els darrers anys. Des de la implementació del sistema d’informació de nous diagnòstics d’infecció, el percentatge de notificacions en població immigrant ha experimentat un augment any rere any, passant del 24,2% a l’inici (any 2001) fins al 40,9% l’any 2007.

Pel que fa a la Sida, des de l’inici de l’epidèmia, l’octubre de 1981, fins a 30 de juny de 2008 s’han diagnosticat a Catalunya un total de 15.986 casos de sida residents a Catalunya. De tots els casos declarats, el 80,5 % són homes i el 19,5 % dones. La Sida a Catalunya afecta sobretot a població en edat compresa entre 25 i 39 anys.

Reproducció assistida en parelles serodiscordants

La taxa de transmissió vertical del VIH se situa entre l’1% i el 2% gràcies a l’aplicació de mètodes de prevenció eficaços, pricipalment amb l’ús d’antiretrovirals d’alta eficàcia (TARGA). Una de les accions per disminuir més aquesta transmissió i, a la vegada, afavorir el desig de tenir un fill per part de parelles en les què la dona és seroneganiva i l’home és portador del VIH, és la implantació de tècniques de reproducció assistida amb rentat de semen que permeten disminuir la possibilitat de contagi de la parella seronegativa. Per aquest motiu el Departament de Salut ha valorat l’experiència de l’equip mèdic de l’Institut de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic, i ha acordat amb el centre la realització de les tècniques de reproducció assistida a nivell de Catalunya com a centre de referència.

Fins l’any 2007 s’han realitzat 64 inseminacions amb rentat de semen i s’ha realitzat una fecundació “in vitro” en parelles serodiscordants (FIV).

Transplantament hepàtic

De l’any 2002, quan es va iniciar l‘estudi pilot pioner a nivell de l’Estat espanyol per avaluar l’eficàcia dels trasplantaments hepàtics en pacients infectats pel VIH amb hepatopatia crònica, fins a octubre de 2008 s’han dut a terme 44 trasplantaments hepàtics en pacients VIH positius a Catalunya fins octubre del 2008 amb resultats exitosos comparables a les persones trasplantades que no estan afectades pel VIH. Els centres hospitalaris amb unitats de trasplantament participants en aquest estudi són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital Universitari Prínceps d’Espanya de Bellvitge i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Els pacients seropositius amb malaltia hepàtica crònica han de complir una sèrie de criteris d’inclusió per poder ser valorats pels centres trasplantadors. Per tant, no tots els pacients infectats pel VIH son tributaris de trasplantament hepàtic.

ANY 2004 2005 2006 2007 2008 (octubre) TOTAL
Trasplantaments a tot l’Estat Espanyol 21 37 28 13 52 151
Trasplantaments a Catalunya  12  5 9 8 10 44
Hospital Vall d’Hebron 4 2 3 4 5 18
Hospital de Bellvitge 4 1 5 2 2 14
Hospital Clínic 4 2 1 2 3 12

Lipodistròfia i VIH

Des del Programa per a la Prevenció i l’ Assistència de la Sida, el Departament de Salut ha volgut donar resposta a la necessitat d’oferir un tractament a les persones que presenten lipoatròfia facial, en el context de la lipodistròfia secundària al tractament antiretroviral.

Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ofereix dos tractaments quirúrgics: un amb material sintètic i l’altre amb greix autòleg. El cirurgià plàstic decideix quin dels dos utilitzarà en funció dels criteris establerts. El primer tractament permet tractar als pacients que no disposen de teixit adipós, i el segon tractament permet ser més conservadors amb aquells pacients que no es troben en una situació tan extrema.

A Catalunya, des del darrer trimestre del 2007, s’han fet 20 tractaments amb empelt de greix i 64 tractaments amb material sintètic. Els centres de referència on es duen a terme aquests tractaments són l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Prevenció de la infecció del VIH als centres penitenciaris catalans

Aquest és el tercer any consecutiu que els departaments de Salut i Justícia i el Ministeri de Sanitat i Consum duen a terme un conveni de col•laboració per evitar la infecció per VIH als centres penitenciaris catalans

Cal recordar que la prevalença de la infecció pel VIH en els centres penitenciaris és de les més elevades, per la qual cosa s’han de potenciar les intervencions preventives en aquest entorn i facilitar la continuïtat de l’atenció amb els dispositius externs, prèvia a l’excarceració.

Les mesures de prevenció que s’aplicaran en els centres penitenciaris inclouen programes d’educació sanitària i informació sobre el VIH/sida a interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en les relacions homosexuals com en les heterosexuals. També es facilitarà suport emocional i atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats de millora de l’adhesió al tractament antirretroviral i de coordinació amb altres dispositius assistencials extrapenitenciaris.

D’altra banda, el conveni també preveu l’elaboració i implementació d’un programa pilot d’oferiment de realització de pírcings i tatuatges higiènics en centres penitenciaris segons la normativa que regula tals pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen.

A més, continuen els programes d’intercanvi de xeringues en els centres penitenciaris de Catalunya, donada la seva eficàcia en la prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral.

Tags de l'article:

Etiquetes:
Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials: