Granollers_Acció municipal en el consum de drogues 2012-2015

El passat 2007 des del Servei de Salut Pública vam endegar una estratègia de treball per abordar, d’una manera integral, una intervenció sobre el consum de drogues a la ciutat. Durant aquest període s’han implementat diferents programes i projectes que han constituït un marc de treball tècnic revisat i avaluat. Una vegada finalitzat aquest període d’actuació ens proposem seguir amb la tasca iniciada. Es pretén continuar amb la línia de treball iniciada, seguint amb la filosofia pròpia de l’intervenció passada, però reformulant-se noves línies d’intervenció.

Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues esdevé una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers, amb vocació de coordinar i estructurar una intervenció per abordar globalment les drogues, i el seu consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar conjuntament amb altres àrees i regidories. S’estructura a través de la proposta tècnica del Servei de Salut Pública i Consum, que valora els objectius i accions anuals i incorpora projectes propis per al desenvolupament de l’Acció Municipal. Al mateix temps, disposa de diferents nivells d’organització política i tècnica –més endavant explicats- per al seu correcte funcionament.

En aquest document s’exposa la planificació per als propers quatre anys. I s’estructura segons l’esquema següent:

  • Un marc de la proposta de treball
  • Un anàlisi de la realitat de la qüestió del consum de drogues a  Granollers
  • La proposta de planificació tècnica a partir del diagnòstic realitzat
  • El desenvolupament de programes i projectes d’intervenció.
  • El disseny la proposta de d’avaluació

Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues esdevé una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers, amb vocació de coordinar i estructurar una intervenció per abordar globalment les drogues, i el seu consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar conjuntament amb altres àrees i regidories. Pretén ser l’eina que orienti i articuli la intervenció municipal –en matèria de salut- de l’Ajuntament de Granollers pel que fa al consum de drogues en els propers quatre anys:

* Perquè potencïi el compromís, la participació i la coordinació d’institucions i entitats amb responsabilitat en el tema de les drogodependències.
* Perquè consensuï principis i estratègies en matèria de prevenció i reinserció de problemes de drogues.
* Per abordar el tema de l’ús de les drogues des d’una perspectiva transversal i integradora.
* Per planificar estratègies i programes a mig i llarg termini.
* Per a què sigui avaluada al final del període d’aplicació.

La idea principal és desenvolupar tot un seguit d’iniciatives que donin resposta a les diferents necessitats que el tema presenta. Es planteja la creació de serveis, la implementació de projectes, l’atenció a realitats emergents i altres problemes i situacions que puguin presentar-se.

1. Presentació descarrega’ aquest capítol
2. Anàlisi de la realitat descarrega’t aquest capítol
3. Marc normatiu descarrega’t aquest capítol
4. Missió i reflexió  estratègica descarrega’t aquest capítol
5. Metodologia descarrega’t aquest capítol
6. Organització descarrega’t aquest capítol
7. Calendari descarrega’t aquest capítol
9. Avaluació descarrega’t aquest capítol
10. Bibliografia descarrega’t aquest capítol

Els comentaris estan tancats.