Informació sobre drogues

http://www.gettyimages.es/detail/94257356/Ikon-ImagesUna droga -segons la OMS (Organització Mundial de la Salut)- és aquella substància que introduïda en l’organisme per qualsevol via d’administració produeix una alteració del Sistema Nerviós Central de l’individu i, a més, és susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

Així mateix, la realitat constata que no totes les persones que prenen drogues acaben tenint consums problemàtics, El que està clar és que dins la nostra societat de consum alguns consums de substàncies poden esdevenir problemàtics, pel que s’accepta que el consum de substàncies porta riscos implícits en si mateix.

Des de sempre la humanitat s’ha relacionat amb les drogues, ja que han estat presents en el nostre món i societat.  Prendre o no prendre drogues és una decisió de cada individu. La millor manera d’optar amb llibertat i decidir per un mateix és tenir informació i una actitud crítica davant de totes les pressions, falsetats i estereotips que envolten el fenomen.

Algunes qüestions sobre les que caldria reflexionar:

Droga és qualsevol substància que introduïda en l’ésser viu (s’exclouen, per tant, d’aquesta categoria elements que produeixen addicció com la TV, els videojocs o les sectes), és capaç de modificar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, judici, comportament, percepció o estat d’ànim, independentment de si està acceptada o no per la nostra cultura. No oblidem que el tabac i l’alcohol són drogues, malgrat estar molt integrades a la nostra societat. Aquesta acceptació es troba reflectida en el seu caràcter legal. No totes les drogues són addictives, el LSD és un exemple.

Un consum de risc té a veure amb la forma de consumir, les característiques i expectatives del subjecte que consumeixi, el tipus i dosi de droga consumida, les circumstàncies ambientals i socials i també les connotacions polítiques i socials de tal consum. Tal com es disposin aquestes circumstàncies existirà un grau de probabilitat major o menor que s’esdevinguin perjudicis derivats del consum.

Qualsevol tipus de consum comporta un risc que augmentarà en funció d’una sèrie de factors o situacions:

  • Si l’experiència del consum ha resultat agradable, és fàcil que es vulgui repetir, amb el risc d’arribar a una dependència.
  • Prendre una quantitat superior a l’habitual en poc temps. És el que s’anomena SOBREDOSI o INTOXICACIÓ AGUDA.
  • Prendre qualsevol quantitat de substàncies en situacions com embaràs, conducció de vehicles, utilització de màquines perilloses, en infants, en persones amb malalties o trastorns psíquics.
  • Barrejar dues o més drogues (alcohol i porros, etc…) pel perill d’augmentar-ne i/o variar-ne els efectes.
  • Estar sota els efectes de l’alcohol o altres drogues pot provocar tenir relacions sexuals de risc (oblidar el preservatiu…)
  • Cada substància, per si mateixa, comporta sobre l’organisme uns efectes que s’han de conèixer per evitar els riscos associats, dels quals en parlarem detalladament en l’explicació de cadascuna.

Un consum conscient i crític és un consum regulat voluntàriament a fi d’obtenir de les substàncies psicoactives allò que un vol per si mateix (plaers) a la vegada que es dirigeix a evitar allò que un no desitja que li aportin (problemes). Evidentment, les gratificacions que un busca o els riscs que un assumeix o tracta d’evitar, dependran de cadascú, ja que cada persona pot desitjar o témer coses diferents. Així també, la responsabilitat en el consum és envers els altres a l’assegurar-se de que el consum personal respecta i no atempta contra la integritat, la salut, la ètica i el benestar d’altres persones.

La dependència física apareix quan el cos necessita una droga per funcionar amb normalitat, reaccionant amb un profund malestar en el moment en què s’interromp l’¡administració habitual d’aquesta. Aquest malestar, anomenat síndrome d’abstinència o mono, es manifesta a través d’un conjunt de signes dolorosos i/o desagradables de caràcter psíquic o físic, específics per a cada droga. Quan s’arriba a aquest punt, la persona dependent, ja no busca els efectes agradables de la droga, sinó evitar el malestar de la seva falta que li produeix gran angoixa; pren la droga amb major freqüència i en major quantitat, de manera que incrementa el seu nivell de tolerància i obté més perjudicis del seu consum que beneficis. Hi ha drogues que tenen major poder per generar dependència.

Els comentaris estan tancats.